Jump to content

AJPW "Growin´ Up 2011"


Remus

Recommended Posts

2eltvd5.jpg

Jr. Tag League:

- Kaz Hayashi & KAI

- Shuji Kondo & Hiroshi Yamato

- Super Crazy & BUSHI

- MAZADA & Super Hate

- Koji Kanemoto & Minoru

- Masanobu Fuchi & Tsuyoshi Kikuchi

- Hikaru Sato & Kikutaro

AJPW, 17.04.2011

Fujioka Citizen Hall

1. Manabu Soya vs. Yasufumi Nakanoue

2. KENSO & BUSHI vs. TARU & KONO

3. Suwama, Ryota Hama & Seiya Sanada vs. Minoru Suzuki, Masakatsu Funaki & Super Crazy

4. Jr. Tag League: Masanobu Fuchi & Tsuyoshi Kikuchi vs. Hikaru Sato & Kikutaro

5. Jr. Tag League: Kaz Hayashi & KAI vs. MAZADA & Super Hate

6. Jr. Tag League: Shuji Kondo & Hiroshi Yamato vs. Koji Kanemoto & Minoru

AJPW, 20.04.2011

Yokkaichi Australia Memorial Hall

1. Manabu Soya vs. KONO

2. Minoru Suzuki, Masakatsu Funaki & Yasufumi Nakanoue vs. TARU, Koji Kanemoto & Minoru

3. Suwama & Seiya Sanada vs. KENSO & Ryota Hama

4. Jr. Tag League: Masanobu Fuchi & Tsuyoshi Kikuchi vs. MAZADA & Super Hate

5. Jr. Tag League: Super Crazy & BUSHI vs. Hikaru Sato & Kikutaro

6. Jr. Tag League: Kaz Hayashi & KAI vs. Shuji Kondo & Hiroshi Yamato

AJPW, 21.04.2011

Akashi Municipal Industrial Exchange Center

1. Ryota Hama vs. Kikutaro

2. KENSO & Yasufumi Nakanoue vs. TARU & KONO

3. Suwama, Seiya Sanada & Manabu Soya vs. Minoru Suzuki, Masakatsu Funaki & Hikaru Sato

4. Jr. Tag League: Shuji Kondo & Hiroshi Yamato vs. Masanobu Fuchi & Tsuyoshi Kikuchi

5. Jr. Tag League: Super Crazy & BUSHI vs. MAZADA & Super Hate

6. Jr. Tag League: Kaz Hayashi & KAI vs. Koji Kanemoto & Minoru

AJPW, 23.04.2011

Kochi Sunpia Chres

1. KENSO vs. Yasufumi Nakanoue

2. Minoru Suzuki & Masakatsu Funaki vs. TARU & KONO

3. Suwama, Shuji Kondo & Hiroshi Yamato vs. Ryota Hama, Seiya Sanada & Manabu Soya

4. Jr. Tag League: Kaz Hayashi & KAI vs. Masanobu Fuchi & Tsuyoshi Kikuchi

5. Jr. Tag League: Hikaru Sato & Kikutaro vs. MAZADA & Super Hate

6. Jr. Tag League: Super Crazy & BUSHI vs. Koji Kanemoto & Minoru

AJPW, 24.04.2011

Fukuyama Big Rose

1. Makoto Hashi vs. Super Hate

2. KENSO & Ryota Hama vs. Minoru Suzuki & Masakatsu Funaki

3. Suwama, Seiya Sanada & Manabu Soya vs. TARU, KONO & MAZADA

4. Jr. Tag League: Masanobu Fuchi & Tsuyoshi Kikuchi vs. Koji Kanemoto & Minoru

5. Jr. Tag League: Shuji Kondo & Hiroshi Yamato vs. Super Crazy & BUSHI

6. Jr. Tag League: Kaz Hayashi & KAI vs. Hikaru Sato & Kikutaro

AJPW, 26.04.2011

Saku City Gymnasium

1. KAI vs. Yasufumi Nakanoue

2. KENSO & Ryota Hama vs. TARU & KONO

3. Suwama, Seiya Sanada & Manabu Soya vs. Minoru Suzuki, Masakatsu Funaki & Kaz Hayashi

4. Jr. Tag League: Super Crazy & BUSHI vs. Masanobu Fuchi & Tsuyoshi Kikuchi

5. Jr. Tag League: Koji Kanemoto & Minoru vs. MAZADA & Super Hate

6. Jr. Tag League: Shuji Kondo & Hiroshi Yamato vs. Hikaru Sato & Kikutaro

AJPW, 27.04.2011

Takaoka Techno Dome

1. KENSO vs. Tsuyoshi Kikuchi

2. Seiya Sanada & Yasufumi Nakanoue vs. TARU & KONO

3. Suwama, Ryota Hama & Manabu Soya vs. Minoru Suzuki, Masakatsu Funaki & Masanobu Fuchi

4. Jr. Tag League: Koji Kanemoto & Minoru vs. Hikaru Sato & Kikutaro

5. Jr. Tag League: Shuji Kondo & Hiroshi Yamato vs. MAZADA & Super Hate

6. Jr. Tag League: Kaz Hayashi & KAI vs. Super Crazy & BUSHI

AJPW, 30.04.2011

Tokyo Differ Ariake

1. Jr. Tag League - Final:

14vijko.gif

Link to comment

AJPW "GROWIN' UP 2011", 17.04.2011

Fujioka Citizen Hall

1,250 Fans - Super No Vacancy Full House

1. Manabu Soya beat Yasufumi Nakanoue (9:52) with a sasorigatame.

2. Jr. Tag League: Masanobu Fuchi & Tsuyoshi Kikuchi [2] beat Hikaru Sato & Kikutaro [0] (13:49) when Fuchi used an inside cradle on Kikutaro.

3. Jr. Tag League: Kaz Hayashi & KAI [2] beat MAZADA & Super Hate [0] (13:54) when Hayashi used a swan dive huracanrana on Hate.

4. TARU & KONO beat KENSO & BUSHI (11:25) when KONO used a giant kneedrop on BUSHI.

5. Jr. Tag League: Koji Kanemoto & Minoru [2] beat Shuji Kondo & Hiroshi Yamato [0] (13:49) when Kanemoto used an ankle hold on Yamato.

6. Suwama, Ryota Hama & Seiya Sanada beat Minoru Suzuki, Masakatsu Funaki & Super Crazy (20:50) when Sanada used a tiger suplex hold on Crazy.

Jr. Tag League Standings:

1. Kaz Hayashi & KAI [2]

- Koji Kanemoto & Minoru [2]

- Masanobu Fuchi & Tsuyoshi Kikuchi [2]

4. Super Crazy & BUSHI [0]

5. Shuji Kondo & Hiroshi Yamato [0]

- MAZADA & Super Hate [0]

- Hikaru Sato & Kikutaro [0]

14vijko.gif

Link to comment

AJPW "GROWIN' UP 2011", 20.04.2011

Yokkaichi Australia Memorial Hall

800 Fans

1. Jr. Tag League: Masanobu Fuchi & Tsuyoshi Kikuchi [4] beat MAZADA & Super Hate [0] (12:54) when Kikuchi used a horizontal cradle on Hate.

2. KONO beat Manabu Soya (11:27) with a giant kneedrop.

3. Jr. Tag League: Hikaru Sato & Kikutaro [2] beat Super Crazy & BUSHI [0] (14:18) when Sato used a flying cross armbreaker on Crazy.

4. Suwama & Seiya Sanada beat KENSO & Ryota Hama (14:10) when Suwama used an ankle hold on Hama.

5. TARU, Koji Kanemoto & Minoru beat Minoru Suzuki, Masakatsu Funaki & Yasufumi Nakanoue (16:43) when Minoru used a flying cross kneelock on Nakanoue.

6. Jr. Tag League: Kaz Hayashi & KAI [3] vs. Shuji Kondo & Hiroshi Yamato [1] - Time Limit Draw (30:00).

AJPW "GROWIN' UP 2011", 21.04.2011

Akashi Municipal Industrial Exchange Center

850 Fans

1. Ryota Hama beat Kikutaro (8:39) with a running body press.

2. Jr. Tag League: Shuji Kondo & Hiroshi Yamato [3] beat Masanobu Fuchi & Tsuyoshi Kikuchi [4] (9:28) when Kondo used a half crab hold on Fuchi.

3. TARU & KONO beat KENSO & Yasufumi Nakanoue (10:16) when KONO used a giant kneedrop on KENSO.

4. Jr. Tag League: Super Crazy & BUSHI [2] beat MAZADA & Super Hate [0] (9:33) when BUSHI used a Spanish Fly on Hate.

5. Jr. Tag League: Koji Kanemoto & Minoru [4] beat Kaz Hayashi & KAI [3] (21:17) when Kanemoto used a cross-arm ankle hold on Hayashi.

6. Suwama, Seiya Sanada & Manabu Soya beat Minoru Suzuki, Masakatsu Funaki & Hikaru Sato (19:40) when Suwama used a Last Ride on Sato.

Jr. Tag League Standings:

1. Koji Kanemoto & Minoru [4]

- Masanobu Fuchi & Tsuyoshi Kikuchi [4]

3. Kaz Hayashi & KAI [3]

- Shuji Kondo & Hiroshi Yamato [3]

5. Super Crazy & BUSHI [2]

- Hikaru Sato & Kikutaro [2]

7. MAZADA & Super Hate [0]

14vijko.gif

Link to comment

AJPW "GROWIN' UP 2011", 24.04.2011

Fukuyama Big Rose

1. Jr. Tag League: Kaz Hayashi & KAI [7] beat Hikaru Sato & Kikutaro [4] (13:39) when KAI used the Splash Plancha on Kikutaro.

2. Makoto Hashi beat Super Hate (13:23) with a vertical drop reverse DDT.

3. Jr. Tag League: Koji Kanemoto & Minoru [6] beat Masanobu Fuchi & Tsuyoshi Kikuchi [4] (15:21) when Minoru used the FIREBALL Splash on Kikuchi.

4. Jr. Tag League: Shuji Kondo & Hiroshi Yamato [5] beat Super Crazy & BUSHI [4] (17:07) when Kondo used a single-leg crab hold on BUSHI.

5. Minoru Suzuki & Masakatsu Funaki beat KENSO & Ryota Hama (17:51) when Suzuki used a rear naked choke on Hama.

6. Suwama, Seiya Sanada & Manabu Soya beat TARU, KONO & MAZADA (17:07) when Sanada used a tiger suplex hold on MAZADA.

Jr. Tag League Standings:

1. Kaz Hayashi & KAI [7]

2. Koji Kanemoto & Minoru [6]

3. Shuji Kondo & Hiroshi Yamato [5]

4. Masanobu Fuchi & Tsuyoshi Kikuchi [4]

- Super Crazy & BUSHI [4]

- Hikaru Sato & Kikutaro [4]

7. MAZADA & Super Hate [0]

14vijko.gif

Link to comment

AJPW "GROWIN' UP 2011", 26.04.2011

Saku City Gymnasium

950 Fans - No Vacancy

1. KAI beat Yasufumi Nakanoue (8:21) with the Splash Plancha.

2. Jr. Tag League: Shuji Kondo & Hiroshi Yamato [7] beat Hikaru Sato & Kikutaro [4] (12:01) when Kondo used a crab hold on Kikutaro.

3. Jr. Tag League: Super Crazy & BUSHI [6] beat Masanobu Fuchi & Tsuyoshi Kikuchi [4] (11:48) when Crazy used a horizontal cradle on Kikuchi.

4. Jr. Tag League: Koji Kanemoto & Minoru [8] beat MAZADA & Super Hate [0] (12:37) when Kanemoto used an ankle hold on Hate.

5. KENSO & Ryota Hama beat TARU & KONO (8:06) when KENSO used a double kneedrop on TARU.

6. Suwama, Seiya Sanada & Manabu Soya beat Minoru Suzuki, Masakatsu Funaki & Kaz Hayashi (24:07) when Soya used a vertical drop death valley bomb on Hayashi.

AJPW "GROWIN' UP 2011", 27.04.2011

Takaoka Techno Dom

750 Fans

1. Jr. Tag League: Koji Kanemoto & Minoru [10] beat Hikaru Sato & Kikutaro [4] (15:17) when Kanemoto used an ankle hold on Sato.

2. TARU & KONO beat Seiya Sanada & Yasufumi Nakanoue (12:34) when KONO used a giant kneedrop on Nakanoue.

3. Jr. Tag League: MAZADA & Super Hate [2] beat Shuji Kondo & Hiroshi Yamato [7] (11:37) when MAZADA used a vertical drop Shida Drop on Yamato.

4. KENSO beat Tsuyoshi Kikuchi (9:48) with a double kneedrop.

5. Jr. Tag League: Kaz Hayashi & KAI [9] beat Super Crazy & BUSHI [6] (17:57) when KAI used the Splash Plancha on BUSHI.

6. Suwama, Ryota Hama & Manabu Soya beat Minoru Suzuki, Masakatsu Funaki & Masanobu Fuchi (26:25) when Hama used a running body press on.

Jr. Tag League Group Stage Final Standings:

1. Koji Kanemoto & Minoru [10]

2. Kaz Hayashi & KAI [9]

3. Shuji Kondo & Hiroshi Yamato [7]

4. Super Crazy & BUSHI [6]

5. Masanobu Fuchi & Tsuyoshi Kikuchi [4]

6. Hikaru Sato & Kikutaro [4]

7. MAZADA & Super Hate [2]

AJPW, 30.04.2011

Tokyo Differ Ariake

1. Tsuyoshi Kikuchi vs. Kikutaro

2. KENSO vs. Super Hate

3. Seiya Sanada vs. Manabu Soya

4. Jr. Tag League – Final: Koji Kanemoto & Minoru vs. Kaz Hayashi & KAI

14vijko.gif

Link to comment

eu3hjb.jpg

AJPW "GROWIN' UP 2011", 30.04.2011 (Samurai! TV)

Tokyo Differ Ariake

1,050 Fans - Super No Vacancy

1. Kikutaro beat Tsuyoshi Kikuchi (6:14) with an inside cradle.

2. Masanobu Fuchi beat Yasufumi Nakanoue (4:50) with a backdrop suplex.

3. Minoru Suzuki, Masakatsu Funaki & Hikaru Sato beat TARU, KONO & MAZADA (11:35) when Funaki used a cross heel hold on MAZADA.

4. Super Hate beat KENSO (7:36) with a vital part attack.

5. Seiya Sanada beat Manabu Soya (17:06) with a tiger suplex hold.

6. Suwama, Shuji Kondo & Hiroshi Yamato beat Ryota Hama, Super Crazy & BUSHI (16:18) when Suwama used a backdrop suplex on Hama.

7. Jr. Tag League – Final: Kaz Hayashi & KAI beat Koji Kanemoto & Minoru (30:45) when KAI used the Splash Plancha on Minoru.

DAMN THEM! Minoru и Kanemoto бяха на победа от перфектен турнир. Кеф ми е за KAI, но ми е писнало от Hayashi…

14vijko.gif

Link to comment

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...